/ Eng/

全新!!! 網上影片課程

5天「Read4Fun家長拼音」

速成秘技

 

 

首次公開

5天「Read4Fun家長拼音」速成秘技

解決多年拼音難題!

 

❓我小朋友好討厭英文!

❓學咗咁多年拼音,學極唔識!

❓洗咗咁多錢,完全唔記得哂!

❓我幫唔到佢,我都唔識拼音!

 

 

全新!!! 網上影片課程

⭕ 5天成為👩🏻‍🏫家中拼音導師👨🏻‍🏫

⭕ 極速掌握發音、串字、默書技巧

⭕ 隨時隨地在家自學,速度由你決定!

⭕ 學識再教小朋友,成效快幾倍!

 

🤩首100名優惠:$788 (原價$5,488),包括:

🔅23 個視像教學影片

🔅20 頁工作紙 + 聲帶

🔅51 個合拼 + 解碼示範

🔅95% 小學詞彙表

🔅6 級 Sound Charts

🔅永久重溫全套教學影片